Hội nhà báo Hải Phòng

Hội Nhà báo Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 196-QĐ/UB ngày 13/03/1986 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Trụ sở: Số 42 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3640.600. Email: hoinhabaohaiphong@gmail.com Hội Nhà báo Hải Phòng là tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp của giới báo chí trên địa bàn Hải Phòng

hoinhabaohaiphong, hoinhabao, baochi, haiphong, hội nhà báo hải phòng, hội nhà báo, báo chí, hải phòng

{{TinbaiList['3bff7445-8219-4fb7-acfa-79ff9884902f'].Data[0].Title}}

{{TinbaiList['3bff7445-8219-4fb7-acfa-79ff9884902f'].Data[0].Text01}}

{{tinbai.Title}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Tenchuyenmuc}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[0].Title}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[0].Text01}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[1].Title}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[1].Text01}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[2].Title}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[3].Title}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[4].Title}}

{{TinbaiList['da15df46-e2dc-4390-8ac7-6cc60786f0c5'].Data[5].Title}}